OCP przewoźnika
Transport Usługi

OCP przewoźnika

OCP przewoźnika – jaki charakter ma to ubezpieczenie? Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźników wykonujących przewozy drogowe towarów w transporcie krajowym. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Za wszelkie szkody powstałe podczas OCP, tj. zagubienie, zagubienie, uszkodzenie, opóźnienie w dostarczeniu towaru, odpowiada właściciel firmy spedycyjnej, która profesjonalnie przetransportowała towar.

Potwierdzają to przepisy ustawy – Prawo przewozowe. Polisa może obejmować również przemieszczanie towarów do przewozu międzynarodowego w ramach Konwencji CMR.

Odpowiedzialność przewoźnika według OCP Przewoźnika

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika https://www.katalus.pl/ocp-przewoznika/ nie obejmuje standardowych klauzul i może zostać w każdej chwili rozszerzony o klauzule. Mogą one obejmować określone klasy towarów i szkody skutkujące ich uszkodzeniem, odpowiedzialność powstałą w czasie oraz odpowiedzialność wynikającą z działań prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa towarów. Dotyczy to również czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem, o ile czynności te wykonywane są przez pracowników przewoźnika.

Jak wysoka jest odpowiedzialność ubezpieczyciela? Zawsze ograniczona do kwoty gwarantowanej, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. Kwota ta jest ustalana na każde zdarzenie w okresie ubezpieczenia. Czego brakuje w OCP? Kary, które mogą zostać nałożone na właściciela przewoźnika lub jego podwykonawców, takie jak opłaty frachtowe, cła, kary umowne. Uszkodzenie towaru z powodu niedostarczenia na czas, dochodzenie odszkodowania za wykonanie umowy przewozu.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące OCP operatora?

Ubezpieczenie OC Przewoźnika nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu w przypadku nie odebrania przez przedsiębiorcę zlecenia spedycyjnego. oraz szkód umyślnie wyrządzonych przez przewoźnika lub podwykonawców bez wystawienia mu konosamentu. Dotyczy to również szkód spowodowanych jazdą pod wpływem alkoholu, które są wyższe niż suma ubezpieczenia. Ograniczeniem jest również wykonywanie krajowego transportu drogowego bez zaświadczenia o prowadzeniu takiej działalności gospodarczej. Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania wózka, który nie nadaje się do transportu określonego produktu lub nie przeszedł ważnego przeglądu technicznego.

OCP Przewoźnika W ogólnych postanowieniach OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ nie znaleźliśmy klauzuli obejmującej finansowe zabezpieczenie szkód wynikających z przekazania towaru osobom nieupoważnionym. Towarami nieokreślonymi przez zakład ubezpieczeń są przedmioty wartościowe tj.: dzieła sztuki, kosmetyki, farmaceutyki, ADR-y, części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, pieniądze, dokumenty poufne. OCP przewoźnika nie obejmuje również: Ładunku, który wymaga utrzymania odpowiedniej temperatury podczas przewozu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przewoźnik wykupi przedłużenie z pasażerem uznającym odpowiedzialność ubezpieczyciela za przedmiotowe szkody. Oczywiście właściciel firmy transportowej jest zobowiązany do zapłaty wyższej składki (w skali rocznej, w ratach).

Gdzie obowiązuje OCP Przewoźnika?

Oczywiście ubezpieczenie OC przewoźnika w przesyłkach krajowych obowiązuje tylko dla przesyłek międzynarodowych na terenie Polski i krajów UE. Jakie są obowiązki ubezpieczonego? Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania ubezpieczycielowi wszystkich danych zawartych w formularzu wyceny lub przed podpisaniem polisy. Przewoźnik musi płacić składkę roczną lub w określonych ratach. Jest również zobowiązany do powiadomienia zakładu ubezpieczeń o wszelkich zmianach. Jest również zobowiązany do sporządzania rocznego zestawienia opłat za usługi przewozowe. W razie wypadku drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedsięwziąć wszelkie środki w celu zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia jej rozmiarów oraz zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą.

Początek i koniec ochrony przewoźnika OCP?

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Okres określony jest w umowie, a ubezpieczenie OC przewoźnika zawierane jest na okres 12 miesięcy lub dostępne jest ubezpieczenie krótkoterminowe. Jak odstąpić od umowy ubezpieczenia? Jeśli OCP jest podpisana na dłużej niż pół roku, przewoźnik ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni. ważny! Rezygnacja z OCP nie zwalnia przewoźnika z obowiązku opłacania składek za czas udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń.

Korzyści z posiadania aktywnej polisy OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP Przewoźnika zapewnia ochronę finansową ubezpieczonego w przypadku wystąpienia problemów z doręczeniem przesyłki podczas transportu. Polisa ubezpieczeniowa https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ jest gwarancją odszkodowania w określonych granicach, w przypadku opóźnienia w dostawie, zniszczenia towaru, uszkodzenia itp. z winy przewoźnika. Zapewnia ochronę finansową w przypadku wystąpienia szkody. Doradcy ubezpieczeniowi dokładnie analizują działalność przedsiębiorcy, rodzaj przewożonego towaru i na tej podstawie dostosowują warunki ubezpieczenia OC przewoźnika do potrzeb jego firmy transportowej.

Możesz również polubić…